Projecten

 

Januari 2016 – heden

Buurtwerkkamer Coöperatie

Projectcoach Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost. Taken; het coachen en begeleiden van de teamcoördinatoren van de buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. Tevens het bewaken van het buurtwerkkamerconcept en het onderhouden van strategische contacten met de opdrachtgevers, partners en financiers van de buurtwerkkamers alsmede het verbinden van deze buurtwerkkamers met de rest van het sociale domein in Amsterdam.

www.buurtwerkkamer.nl

 

Juli 2010 – december 2015

Eigen Haard, Stadgenoot, Ymere, Rochdale en stadsdeel Zuidoost (gemeente Amsterdam)

Wijze Wijk is verantwoordelijk voor de buurtwerkkamers van Holendrecht, Venserpolder, H-Buurt in Amsterdam Zuidoost en die van de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Dit zijn centra waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen in een kwetsbare positie met succes worden uitgedaagd (opnieuw en meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Dit doet Wijze Wijk inmiddels samen met een aantal coördinatoren die bij Wijze Wijk in dienst zijn en/of die door Wijze Wijk als zzp-er worden ingehuurd.

Casa Jepie Makandra, MultiBron

 

Maart 2014 – juni 2015

Wikistad/Stadsgemaal Amsterdam

Bewonerscoach in opdracht van Wikistad/Stadsgemaal en Wijze Wijk. Taken: Het coachen en begeleiden van ervaringsdeskundige bewoners bij het realiseren van hun plannen tot (economische en sociaalmaatschappelijke) zelfredzaamheid. Denk onder andere aan activering, participatie en schuldenproblematiek.

 

December 2014 – juli 2015

Radar Advies Amsterdam

Projectleider Bewonersparticipatie stadsdeel Amsterdam Noord, Noord West in opdracht van Radar Advies. Taken; het opzetten van een bewonersproject waarin 10 tot 30 bewoners 500- 700 andere bewoners interviewen met als doel het samenstellen van de gebiedsgerichte agenda. Dit in nauwe samenwerking met medewerkers van het stadsdeel en de relevante netwerkpartners (opbouwwerk, schuldhulpverlening, maatschappelijke dienstverlening, kerken, moskeeën, sportverenigingen, stichtingen etc.)

Radar Advies

 

April 2013 - februari 2014

Gemeente Utrecht

Kwartiermaker Uitbreiding Buurtteams Sociaal. In 2012 is de gemeente Utrecht met verschillende partners begonnen aan twee buurtteams (Krachtig) waar bewoners in een kwetsbare positie worden ondersteund bij het inzetten van hun eigen kracht en netwerk. Centraal uitgangspunt is daarin: 'één huishouden, één plan en één regisseur'. Inmiddels gaat de proef van twee naar zes buurtteams. Wijze Wijk is door de gemeente Utrecht gevraagd dit proces van uitbreiding voor te bereiden en waar mogelijk samen met de betrokken instellingen vorm te geven.

www.utrecht.nl

 

Augustus 2012 – februari 2013

Gemeente Amsterdam

Implementatiemanager Aanpak Kwetsbare Huishoudens Samen DOEN in de buurt. Taken; het implementeren van een uniforme werkwijze over de hele stad, gebaseerd op de eerste zeven buurtteams, verspreid over de zeven stadsdelen. Tevens het verbinden van Samen DOEN met relevante lokale en stedelijke programma’s, zoals het jeugdtransitieprogramma Om het Kind.

www.amsterdam.nl

 

December 2008 – maart 2011

Dynamiek, Tiel

Projectleider Dynamiek Tiel namens Radar Advies. Dynamiek is een activeringsproject van de gemeente Tiel waar de componenten Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn effectief aan elkaar zijn gekoppeld. Ook hier geldt het principe van de ‘voor en door methodiek’. Mensen uit de bijstand (en andere vrijwilligers uit de buurt) organiseren diensten en activiteiten in de buurt voor mensen die kwetsbaar zijn. In Tiel is dat de wijk Tiel West.

www.dynamiek-tiel.nl

 

September 2009 – januari 2010

Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer / Immanuelschool Slotermeer

Huiswerkproject Immanuelschool. Opdracht was het opzetten en uitvoeren van een interactief kinderpersbureau in de Immanuelschool in het kader van de buitenschoolse opvang.

www.nieuwwest.amsterdam.nl, www.immanuelschool.eu

 

Maart 2009 – juli 2010

Stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam

Wijkcoördinator Gaasperdam (waaronder Holendrecht West) en projectleider Wijkvisies Gein en Reigersbos. Taken waren enerzijds het verbinden van bewoners en instanties in Gaasperdam en anderzijds het schrijven van de wijkvisies van de wijken Gein en Reigersbos.

www.zuidoost.amsterdam.nl

 

Februari 2009 - juli 2009

Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, gemeente Amsterdam

Toekomst van West / Geert Jan Kraan. Ontwikkelen en opzetten van website (niet meer online) en andere digitale applicaties ten behoeve van Inburgering in Geuzenveld Slotermeer.

 

Mei 2008 – februari 2009

Sam Sam, IJsselstein

Projectleider Sam Sam IJsselstein namens Radar Advies. Sam Sam is een activeringsproject van de gemeente IJsselstein waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer terugkomen in een ritme dat leidt tot activering en eventueel betaald werk. Dit project is gekoppeld aan IJsselstein aan de Slag en IJsselstein Werkt.

 

Januari 2009 – mei 2009

Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, gemeente Amsterdam

Projectleider Bewonersparticipatie Marokkaanse Groepen. Taken; het in kaart brengen van hoe bewoners met een Marokkaanse achtergrond aankijken tegen de plannen van stedelijke vernieuwing in hun wijk.

 

December 2007 – februari 2009

Doenerij, Culemborg

Projectleider activeringscentrum Doenerij Culemborg. De Doenerij is een activeringscentrum in aandachtswijk Terweijde. In opdracht van Radar Advies en de gemeente Culemborg werden mensen uit de bijstand geselecteerd om in de buurt op laagdrempelige wijze diensten en activiteiten aan te bieden. Centraal in project staat de zogeheten ‘voor en door methodiek’. Doel is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via gerichte inzet in de eigen buurt of stad voor te bereiden voor de volgende stap naar (betaald) werk.

www.doenerij.nl

 

December 2007 – mei 2008

ClubFIT, NOC NSF, Amsterdam

Kwartiermaker ClubFIT Amsterdam. Dit is een zogeheten proeftuin van het NOC NSF en beoogt de sportdeelname van mensen boven de 35 te stimuleren en verder te ontwikkelen. Deelnemende verenigingen zijn onder andere Swift en Blauw Wit. Taken waren het opzetten en inrichten van de projectstructuur, het samenbrengen van de betrokken partijen, het inrichten van de fysieke werklocatie in Bos en Lommer en het voorbereiden van de formele kick off in mei 2008.

www.clubfitamsterdam.nl

 

Februari 2008 – mei 2008

Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, gemeente Amsterdam / Rode Wouw / Joop Hofman

Projectleider bewonersparticipatie Marokkaanse groepen stedelijke vernieuwing Slotermeer. Opdracht was het in kaart brengen van wat er onder bewoners met een Marokkaanse achtergrond speelt ten aanzien van de stedelijke vernieuwing in hun wijk Slotermeer in Amsterdam Nieuw West.

www.nieuwwest.amsterdam.nl, www.rodewouw.nl

 

Augustus 2007 – januari 2008

Westerpost

Freelance journalist lokaal nieuws Amsterdam Nieuw West voor weekkrant de Westerpost. Opdracht was het verslaan van lokaal nieuws in de Westelijke tuinsteden.

www.westerpost.nl

 

Maart 2007 – december 2007

Woningcorporatie Ymere

Opzetten buurthuiskamer 'Ons Pand' in buurt 5 Slotermeer. Opdracht was het opzetten van een breed participatieproject met bewoners in het kader van de stedelijke vernieuwing in buurt 5 van Slotermeer.

www.ymere.nl